شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

شنبه 5 مرداد 1387 ساعت 11:53

در جبهه نفس

                         

                         غفلت زده در کام کمین خواهد رفت

 

                         بیرون ز قرارگاه دین خواهـــــد رفت

 

                          در منطقه ٫٫ورود ممنوع٫٫ گنـــــــاه

 

                          پای دل او به روی مین خواهد رفت