شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

پنج‌شنبه 14 شهریور 1387 ساعت 00:11

کلام آوینی

       یاران شتاب کنید!قافله ای درراه است؛ قافــله عشق در 

 

        سفر تاریـخ...وتو،ای آن که در سال 61 هجـری هنوز 

 

        در ذخـــــایر تقدیر نهفته بــــــودی و اکنـــــون در این  

 

        دوران جاهلیت ثانی، پـــــای به سیاره زمین نهاده ای ، 

 

        نومیدشو! کــــه تورا نیز عاشورایی است و کربلایی که 

 

        تشنه خــــــون توست و انتظار میکشد تا تــــــو زنجیرِ 

 

         خاک از پای اراده ات بگشایی و از خــــود هجرت کنی 

 

          و فـراتر از زمــــــان و مکان،خود را بـــــــــــــه قافله  

 

         عشق بــــــــــــــرسانی و در رکـــــــاب امـــــــام عشق  

 

         به شهادت رسـی!... و آه از آن هنگام که آن رادمردان 

 

          الهی همــــــــراه بــــا عالـــم خلقت یکسره بـــر انتقام 

 

         خون به ناحق ریخته حسین(ع) قیام کنندو ندا بر آورند: 

 

                    « کجایند منتقمان خون حسین؟» 

 

                                             ( شهید آوینی )