شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

پنج‌شنبه 14 آبان 1388 ساعت 12:18

جاذبه خاک

یا حی 

 

جاذبه خاک به ماندن می خواند... و آن عهد باطنی به رفتن... 

 

عقل به ماندن می خواند... و عشق به رفتن ...  

 

و این دو را خدا آفریده است تا وجود انسان در حیرت 

 

 و آوارگی میان عقل و عشق معنا شود. 

 

شهید آوینی