شهید حسن بهرامیان

به یاد شهدای روستای ونداده وشهدای گمنام دانشگاه امام صادق(ع)

یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 ساعت 17:00

یا حسین(ع)

حبّ الحـــسین(ع) ســــرّ الأســـرار شهــــداست

 

 ‌‌فَأیـــْنَ تَذْهَبُوا اگر صــــراط مستقیــــم میجویی

 

 بیــــا از ایــــن مستقیم تـــر راهی وجود ندارد

 

 حبّ حسین (ع).      شهیـــد سیـد مرثضی آویـــنی